OBRONY DOKTORSKIE

Sala Senatu WSIiZ

„Rola mediów masowych w popularyzacji mitów fundacyjnych na przykładzie wybranych państw narodowych Azji Południowo-Wschodniej” to tytuł rozprawy doktorskiej Michała Futyry, a autorem pracy „Uwarunkowania i formy media relations w publicznych i niepublicznych szkołach wyższych w Polsce” jest Roland Jakubowski. W wyniku pozytywnego przebiegu procedury przewodu doktorskiego Komisje Doktorskie przyjęły obie rozprawy, a Rada Naukowa Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej nadała obu doktorantom stopień doktora nauk społecznych.